نام : عبدالرزاق
نام خانوادگی : حسامی فر
تاریخ تولد : 1342
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : متولد 1342 و دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی گروه فلسفه می باشند
:: فهرست عملکرد : عبدالرزاق حسامی فر
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
فلسفه اسلامی و ایده آلیسم 532 . A مقاله نویسنده
Footer