*سیدمحمدحسین طباطبایی
سید محمد حسینی بهشتی
سید محمدحسین حسینی طهرانی
سیدمحمدباقر موسوی همدانی
سیدمحمدحسین حسنی تهرانی
عبدالله جوادی آملی
علی سعادت پرور
علی قدوسی
مرتضی مطهری
اصول فلسفه و روش رئالیسم
تفسیر المیزان
فلسفه
اسفار
خارج فقه و اصول
ریاضیات . حساب استدلالی
کلیات علم رجال
خارج فقه و اصول
عرفان عملی
فلسفه .منظومه ملاهادی سبزواری
فلسفه .اسفار ملاصدرا
فلسفه .مشاعر ملاصدرا
فلسفه . دوره شفای بوعلی
فلسفه . کتاب اثولوجیای ابن ترکه
اخلاق . کتاب تمهید ابن ترکه
اخلاق . کتاب اخلاق ابن مسکویه
خارج فقه
لب اللباب
*سیدمحمدحسین طباطبایی
آقا سیدحسین بادکوبه ای
حجت کوه کمره ای
سیدابوالحسن اصفهانی
سیدابوالقاسم خوانساری
سیدعلی قاضی تبریزی
شیخ محمدحسین غروی اصفهانی
میرزا محمد حسین نائینی
Footer