نام : مسعود
نام خانوادگی : امید
تاریخ تولد : 1345
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : (متولد ۱۳۴۵) پژوهشگر فلسفه و استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز است. او دوره کارشناسی الهیات را در دانشگاه تهران (۱۳۶۹)، کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی را در دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۷۳) و دکتری فلسفه غرب را در دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۸۷) گذراند
:: فهرست عملکرد : مسعود امید
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
اخلاق شناسی علامه طباطبایی 247 . A مقاله نویسنده
نکاتی در باب اندیشه های تطبیقی علامه طباطبایی و فلاسفه غرب 307 . A مقاله نویسنده
دین شناسی علامه طباطبائی 388 . A مقاله نویسنده
رابطه دین و اخلاق از نظر علامه طباطبایی 281 . A مقاله نویسنده
علامه طباطبایی- کانت: نکاتی در معرفت شناسی مقایسه ای 273 . A مقاله نویسنده
قرآن و عرفان از نگاه علامه طباطبایی 278 . A مقاله نویسنده
دین شناسی علامه طباطبایی (1) 290 . A مقاله نویسنده
تأملاتی در معرفت شناسی مقایسه ای شیخ اشراق و علامه طباطبایی 298 . A مقاله نویسنده
ن‍ظری‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ و ب‍رخ‍ی‌ آرای‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ 117. BO کتاب نویسنده
ج‍س‍ت‍اره‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌). و ت‍ام‍ل‍ی‌ در آف‍اق‌ ف‍ک‍ری‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ (ره‌) 29. BO کتاب نویسنده
س‍ه‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ ایرانی: ش‍ی‍خ‌ اش‍راق‌، م‍لاص‍درا، ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ 6. BO کتاب نویسنده
چیستی متافیزیک کلاسیک نزد علامه طباطبایی و ایمانوئل کانت پایان نامه استاد رهنما
رابطه دین و اخلاق از نظر علامه طباطبائی 63. T پایان نامه نویسنده
Footer