نام : عباس
نام خانوادگی : مصلایی پوریزدی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : عباس مصلایی پوریزدی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
جایگاه منابع مستفاد در فهم قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی 67. A مقاله نویسنده
تحلیل و مقایسه‌ی دیدگاه علامه‌ طباطبایی با سایر مفسران پیرامون مسأله تأویل و ارتباط آن با آیات متشابه 1.T پایان نامه استاد رهنما
روش علامه طباطبایی در تفسیر «البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن» در مقایسۀ اجمالی با تفسیر «المیزان» مقاله نویسنده
چگونگی نقد آراء فخر رازی در تفسیر المیزان مقاله نویسنده
بررسی و نقد آراء سیوطی در اسباب نزول با تأکید بر آراء علامه طباطبایی پایان نامه استاد مشاور
نقد و بررسی دیدگاه جلا‌‌‌‌‌ل‌الدین سیوطی در مجمل و مبیّن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی (ره) پایان نامه استاد مشاور
تاثیر گرایش عرفانی علامه طباطبایی بر تفسیر المیزان پایان نامه استاد رهنما
تحلیل دیدگاه سیوطی درباره آیات مبین با تأکید بر اندیشه‌های علامه طباطبایی(ره) مقاله نویسنده
Footer