نام : مرضیه سادات
نام خانوادگی : هاشمی‌ علیا
تاریخ تولد : 1346
تاریخ فوت :
جنسیت : زن
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : مرضیه سادات هاشمی‌ علیا
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
ایمان از منظر مفسرین قرآن: علامه‌طباطبایی، فخررازی و زمخشری کتاب نویسنده
Footer