نام : سیدعلی اکبر
نام خانوادگی : حسینی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : سیدعلی اکبر حسینی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
سخنی در شخصیت استاد علامه طباطبایی در اربعین رحلتش 216 . A مقاله نویسنده
Footer