نام : علی
نام خانوادگی : شیروانی
تاریخ تولد : 1343
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : پژوهشگر و مترجم حوزه فلسفه، منطق، فقه و اصول و عضو هیأت علمی گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است. مهم‌ترین اثر او، ترجمه و شرح دو کتاب بدایه‌الحکمه و نهایه‌الحکمه از آثار علامه محمدحسین طباطبایی است.
:: فهرست عملکرد : علی شیروانی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
اعتبار ادراک و شهود عرفانی از دیدگاه کتاب و اهل سنت 123 . A مقاله نویسنده
ترجمه و شرح بدایةالحکمه علامه سیدمحمد‌حسین طباطبائی 155. BO کتاب شارح
ترجمه و شرح نهایة‌الحکمه 161. BO کتاب نویسنده
ب‍دای‍ه ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ کتاب مترجم
ترجمه و شرح ب‍دای‍ة ال‍ح‍ک‍م‍ه 30. BA کتاب مترجم
ش‍رح‌ م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌: ب‍دای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ و ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ کتاب نویسنده
انتظار بشر از دین از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری 10. T پایان نامه استاد مشاور
بررسی و نقد تنسیق استاد فیاضی از برهان صدیقین علامه طباطبایی A . 1062 مقاله نویسنده
ترجمه و شرح بدایه الحکمه علامه سید محمدحسین طباطبائی کتاب شارح
بررسی روایت علامه طباطبایی از برهان صدیقین و تقریر شهید مطهری از آن مقاله نویسنده
بررسی و نقد تنسیق استاد فیاضی از برهان صدیقین علامه طباطبایی مقاله نویسنده
رؤیت حق تعالی از منظر علامه طباطبائی؛ با تکیه بر تفسیر المیزان مقاله نویسنده
نقد و بررسی ضمانت اجرایی رفتارهای اخلاقی از دیدگاه غزالی با تکیه بر آرای علامه طباطبایی مقاله نویسنده
بررسی نظریه اخلاقی قرآن (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی، مصباح و جوادی آملی) پایان نامه استاد رهنما
Footer