نام : منصور
نام خانوادگی : ایمان پور
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
Footer