نام : مرضیه
نام خانوادگی : تیموری شبان
تاریخ تولد : 1346
تاریخ فوت :
جنسیت : زن
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : مرضیه تیموری شبان
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
دعا از منظر علامه طباطبایی کتاب نویسنده
دعا از منظر علامه طباطبایی (ره) کتاب نویسنده
Footer