نام : عباس
نام خانوادگی : خوش عمل
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : عباس خوش عمل
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
پیر عرفان، بو علی سینای قرن 104. J بریده متون نویسنده
Footer