نام : زکریا
نام خانوادگی : اخلاقی
تاریخ تولد : 1341
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : زکریا اخلاقی متولد سال 1341 در روستای شهیدیه میبد یزد است. وی در 1358‌ش در حوزۀ ‌علمیـّۀ میبد به تحصیل علوم دینی پرداخت. سپس رهسپار حوزۀ علمیۀ یزد شد و مد‌ّت دو سال ادبیات و مقدمات علوم دینی را آموخت. آنگاه در 1361 ش به حوزۀ علمیۀ قم رفت و دورۀ سطح را نزد استادانی چون آیات‌: اعتمادی و ستوده به پایان رساند. پس از آن در درس خارج فقه و اصول آیات عظام‌: فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی شرکت جست. او همچنین فقه و اصول و فلسفه را آموخت. آنگاه در سال 1375 ش به زادگاه خود بازگشت. اخلاقی فعـالیت شعری خود را از 1360 ش آغاز کرد. وی در مد‌ّت اقامت در قم در جلسات شعر حوزۀ اندیشه و هنر اسلامی تهران شرکت داشت. اشعاری از او در مجلا‌ّت و روزنامه‌های چون‌: عروة الوثقی‌، اطلاعات هفتگی، سروش‌، کیهان و جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است. مجموعۀ غزلیـّات تبسـّم‌های شرقی‌، 1372‌ش از اوست. اخلاقی در مراکز حوزوی و دانشگاهی میبد به تدریس ادبیـّات، فلسفه‌، منطق، فقه و اصول اشتغال دارد. وی علاوه بر فعالیتهای علمی مسئول صفحات شعر ماهنامۀ میبد و گاهنامۀ ترمه است.
:: فهرست عملکرد : زکریا اخلاقی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
به یاد استاد علامه طباطبایی (ره) 282 . A مقاله نویسنده
چشمه روشن المیزان 109. J بریده متون نویسنده
قلمی از پر سیمرغ 136. J بریده متون نویسنده
Footer