نام : سعید
نام خانوادگی : جانبزرگی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : سعید جانبزرگی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
به مناسبت اربعین فیلسوف قرآن علامه طباطبایی 170. J بریده متون نویسنده
Footer