نام : جعفر
نام خانوادگی : حضیر
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : جعفر حضیر
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامه الطباطبایی (رساله القرآن) 436. J بریده متون نویسنده
Footer