نام : حسین
نام خانوادگی : حسن مجتبی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : حسین حسن مجتبی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
حسن و قبح از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) 667. A بریده متون نویسنده
Footer