لیست اشخاص براساس جنسیت : مشخص نشده
نام فرد تاریخ تولد تاریخ فوت محل
نقدی مشخص نشده !
بیات مشخص نشده !
طالقانی مشخص نشده !
مشخص نشده !
* حذف شود مشخص نشده !
* حذف شود مشخص نشده !
* مصباح یزدی مشخص نشده !
* جوادی آملی (مصاحبه شونده ) مشخص نشده !
* حذف شود مشخص نشده !
* حذف شود مشخص نشده !
* حذف شود مشخص نشده !
* حذف شود مشخص نشده !
* حذف شود مشخص نشده !
* حذف شود مشخص نشده !
* جوادی آملی مشخص نشده !
* حذف شود مشخص نشده !
* حسن معلمی مشخص نشده !
* حسن معلمی مشخص نشده !
* کریم (مصاحبه شونده) مجتهدی مشخص نشده !
* امیر عباس علیزمانی مشخص نشده !
 «  1  2  3  4  » 
Footer