نام : محمد
نام خانوادگی : سادات اخوی
تاریخ تولد : 1352
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : محمد سادات اخوی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
آن مرد " زیبا " ... بر ساحل دریای وجود " علامه سید محمد‌حسین حسینی‌طباطبایی 2. BO کتاب نویسنده
Footer