نام : جعفر
نام خانوادگی : بهاء الدین
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : جعفر بهاء الدین
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌‌الاس‍لام‌‏‫ 46. BA کتاب مترجم
Footer