نام : سیدجعفر
نام خانوادگی : سیدان
تاریخ تولد : 1313
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : سیدجعفر سیدان
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر المیزان کتاب مصاحبه شونده
Footer