نام : زهره
نام خانوادگی : دانش کهن
تاریخ تولد : 1360
تاریخ فوت :
جنسیت : زن
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : زهره دانش کهن
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بلاغت کاربردی در قرآن: بررسی صنعت ادبی التفات در تفسیر المیزان 141. BO کتاب نویسنده
Footer