نام : جعفر
نام خانوادگی : خضیر
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : جعفر خضیر
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ب‍ال‍ق‍رآن‌ ع‍ن‍د ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌ 169. BO کتاب شارح
Footer