نام : جمشید
نام خانوادگی : صاعدی سمیرمی
تاریخ تولد : 1342
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : جمشید صاعدی سمیرمی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
حکمت و فلسفه شرح بدایه‌الحکمه کتاب نویسنده
Footer