نام : بهرام
نام خانوادگی : جعفربهمنی
تاریخ تولد : 1344
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : بهرام جعفربهمنی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ س‍ری‍ع‌ ب‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ال‍م‍ی‍زان‌ 42. BO کتاب نویسنده
Footer