نام : الهام
نام خانوادگی : خاضعی نیا
تاریخ تولد : 1353
تاریخ فوت :
جنسیت : زن
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : الهام خاضعی نیا
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بررسی تطبیقی آیات مهدویت: از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان و آلوسی در روح المعانی کتاب نویسنده
Footer