نام : محمدتقی
نام خانوادگی : انصاریان خوانساری
تاریخ تولد : 1325
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
Footer