نام : لیلا
نام خانوادگی : میرزاخانی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : زن
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : لیلا میرزاخانی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
جایگاه عرفانی و اجتماعی زن از دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری کتاب نویسنده
Footer