نام : معصومه
نام خانوادگی : سلطان میرجلیلی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : زن
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : معصومه سلطان میرجلیلی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بررسی آراء علامه در فضایل اخلاقی کتاب نویسنده
Footer