نام : محمدحسن
نام خانوادگی : الهی‌ طباطبایی
تاریخ تولد : 1285
تاریخ فوت : 1347
جنسیت : مرد
توضیحات : سید محمد حسن الهی طباطبایی (متولد ۱۲۸۶ش - درگذشته ۱۳۴۷ش) از عرفای معاصر شیعه است. او برادر سید محمدحسین طباطبایی است. همچنین او شاگرد سید علی قاضی طباطبایی و مرتضی طالقانی بوده‌است. محمد قاضی طباطبایی (پدر محمد حسن الهی) خود از روحانیان شهر تبریز بوده که با خانواده یحیوی تبریز وصلت کرد و اولین ثمره این پیوند محمد حسین طباطبایی نامیده می‌شود. سید محمدحسن در سنین جوانی با دختر سید محمدباقر قاضی خواهر سید محمدعلی قاضی طباطبایی ازدواج کرد که ثمره این پیوند یک فرزند پسر به نام سید محمد الهی و سه دختر است. یکی از دخترانش در سن ۱۸ سالگی به دلیل بیماری درگذشت که سید محمدحسن را بسیار متأثر ساخت. دختر دیگر ایشان با آقای سلماسی (از بازرگانان تبریز) ازدواج کرد و دختر کوچکتر ایشان نیز همسر آقای دکتر عبدالحمید شهیدی می‌باشد.
:: فهرست عملکرد : محمدحسن الهی‌ طباطبایی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
رسائل الهی کتاب نویسنده
Footer