نام : مرضیه
نام خانوادگی : روایتی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : زن
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : مرضیه روایتی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
سرای جاودانه در سیمای نور : ویژگی‌های حیات اخروی از دیدگاه قرآن و با تاکید بر نظر علامه طباطبایی کتاب نویسنده
Footer