نام : نسرین
نام خانوادگی : حسن پور
تاریخ تولد : 1342
تاریخ فوت :
جنسیت : زن
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : نسرین حسن پور
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بررسی تطبیقی اعجاز قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوسی کتاب نویسنده
Footer