نام : مهدی
نام خانوادگی : برهان مهریزی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : مهدی برهان مهریزی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
تحلیل معناشناختی و گونه شناختی مصلحت در المیزان مقاله نویسنده
تحلیل هستی شناختی مصلحت در المیزان مقاله نویسنده
Footer