نام : قربان علی
نام خانوادگی : کریم زاده قراملکی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : قربان علی کریم زاده قراملکی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
مسئله ی شر و انتساب آن به خداوند با تکیه بر آیه ی 79 - 78 نساء مقاله نویسنده
بررسی تطبیقی مساله شر از دیدگاه علامه طباطبائی و ملاصدرا پایان نامه استاد رهنما
بررسی سعادت و شقاوت نفس از دیدگاه ابن سینا و علامه‌ی طباطبایی پایان نامه استاد مشاور
بررسی تطبیقی حسن و قبح عقلی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری پایان نامه استاد مشاور
تجرد نفس از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی پایان نامه استاد رهنما
خلود نفس از دیدگاه علامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر المیزان پایان نامه استاد رهنما
بررسی مسئله فطرت و ابعاد معرفتی آن از دیدگاه علامه طباطبایی پایان نامه استاد رهنما
تبیین براهین عقلی اثبات خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) پایان نامه استاد رهنما
بررسی تطبیقی نظام احسن از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری پایان نامه استاد رهنما
بررسی چیستی و چرایی خواب و مرگ و ارتباط آن دو با معاد در آراء فخر رازی و علامه طباطبایی پایان نامه استاد مشاور
بررسی چگونگی و چرایی خواب و مرگ و ارتباط آن دو با معاد در آراء فخر رازی و علامه طباطبایی پایان نامه استاد مشاور
Footer