نام : محمد
نام خانوادگی : صدقی الانق
تاریخ تولد : 1338
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : استادیار دانشکده معارف، دانشگاه تهران
Footer