نام : حسین
نام خانوادگی : نمازی فر
تاریخ تولد : 1338
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : هیات علمی دانشگاه امام خمینی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی؛ مدیر گروه الهیات دانشکده علوم انسانی،دانشگاه امام حسین
Footer