نام : رضا
نام خانوادگی : باذلی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : کارشناس ارشد فلسفۀ دین دانشگاه باقرالعلوم (ع)
Footer