نام : محمدرضا
نام خانوادگی : قاسمی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : عضو هیئت علمی دانشگاه اراک / دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات تحصیلات دکترای تخصصی / فلسفه وکلام اسلامی مقاله های چاپ شده: centric connectivity polynomial of triangular benzenoid کتاب ها: خالق هستی تالیف 1388
Footer