نام : زینب
نام خانوادگی : فرید
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : زن
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : زینب فرید
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بررسی تطبیقی تناسب آیات و سور از دیدگاه علامه طباطبایی و بقاعی پایان نامه دانشجو
Footer