نام : محسن
نام خانوادگی : فریادرس
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : محسن فریادرس
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
مقایسه ی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی درباره ی نزول دفعی قرآن مقاله نویسنده
Footer