نام : فرهاد
نام خانوادگی : قبادی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : فرهاد قبادی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بررسی نظریه اخلاقی قرآن (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی، مصباح و جوادی آملی) پایان نامه دانشجو
Footer