نام : حمیدرضا
نام خانوادگی : شاکرین
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: منطق عقاید اسلامی حوزه تمحض دوم:‌ فلسفه دین با محوریت اثبات باورهای پایه دینی در مواجهه با علوم و نظریه‌های جدید؛ فلسفه دین با محوریت قلمرو و کارکردهای دین در حوزه تمدن‌سازی
Footer