نام : سیدابوالقاسم
نام خانوادگی : حسینی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : سیدابوالقاسم حسینی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله مصباح یزدی دربارۀ معقول ثانی فلسفی و رابطۀ آن با وجود ربطی مقاله نویسنده
Footer