نام : رضا
نام خانوادگی : صدقی قدیم
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : رضا صدقی قدیم
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
اهداف فعل اخلاقی در قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (ره) پایان نامه دانشجو
Footer