نام : زهرا
نام خانوادگی : سیروسی سرجو
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : زن
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : زهرا سیروسی سرجو
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
امامت در سوره بقره با تاکید بر نظر یه امام فخر رازی و علامه طباطبایی پایان نامه دانشجو
Footer