عنوان : زندگی خود نوشت

توضیحات :

زندگی خودنوشت
محمدحسین طباطبائی از سادات طباطبائی (حسنی حسینی) که اجدادشان در اواخر قرن دوم هجری از عربستان به ایران منتقل شده و بالاخره در اواخر قرن نهم هجری به تبریز آمده، و رحل اقامت انداخته اند. چهارده پشت از پدران صاحب ترجمه که در تبریز زیسته اند، از معاریف و طبقۀ علما بوده اند.
صاحب ترجمه در سال 183 هجری شمسی، در تبریز متولد شده و پنج سال بوده که مادر را و نه ساله بوده که پدر را از دست داده است. و در اوایل بلوغ  در رشته های مختلف علوم ادبی و دینی شروع به تحصیل نموده تا در سال 1304 به منظور تکمیل تحصیلات به عراق مسافرت کرده و در حوزه نجف اشرف مشغول تحصیل شده و علوم دینیه را، از فقه و اصول و حدیث و رجال پیش اساتید وقت، من جمله : مرحوم آیه الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی و آقای میرزا حسین نایینی، شیخ محمد حسین کمیانی به پایان رسانید و فلسفه و اخلاق را پیش مرحوم آقا سید حسین بادکوبه ای تلمذ نموده.
پس از فراغ از تحصیل در سال 1314 به ایران مراجعت ]کرده[ و ده سال در تبریز اقامت گزیده و به مطالعه و تألیف و تدریس مشغول بوده است. بعد در سال 1325 از تبریز به سوی قم مهاجرت و در قم توطن نموده و فعلا نزیل همان جاست.
در اوایل ورود و اقامت در قم، در رشته های متنوع فقه و اصول و تفسیر و فلسفه تدریس می کرده، ولی اخیراً به واسطۀ زیادتی اشتغال تألیف ، تدریس سایر علوم را غیر از فلسفه  ترک نموده است.
از آثار صاحب ترجمه:
المیزان فی تفسیر القرآن
نه جلد تاکنون تمام و منتشر شده است (مشتمل بر تفسیر 11 جزء از قرآن) تفسیری است که قرآن را با قرآن تفسیر می کند و این سبک تا آن جا که می دانیم، در میان تفاسیری که در اسلام نوشته شده، بی سابقه است.
اصول فلسفه با روش رئالیسم
سه جزء از آن منتشر و دو جزء به زودی منتشر خواهد شد. در این کتاب رابطۀ فلسفه با طبیعیات قدیم به کلی قطع شده و تا حد مقدور با افکار شرقی و غربی بررسی شده است.
الجامع فی الفلسفه
فلسفه ای است مبسوط، مشتمل به همۀ مسائل فلسفی با آخرین نظریات دقیق و ترتیبی ریاضی که هنوز نا تمام است.
رسایل سبع
مشتمل بر هفت رساله: 1. در اثبات ذات؛ 2. اثبات و صفات؛ 3. در افعال؛ 4. دو وسائط؛ 5. انسان قبل الدنیا؛ 6.انسان فی الدنیا؛ 7. انسان بعد الدنیا. در این رساله ها میان کتاب و سنت و عقل، توفیق داده شده است.
«وحی یا شعور مرموز»؛ نشریۀ شیعه؛ «سنن النبی»؛ حاشیۀ اسفار؛ حاشیۀ کفایه (اصول)؛ حاشیۀ مکاسب (فقه)؛ رسالۀ اعتبارات؛ رسالۀ برهان؛ رسالۀ مغالطه؛ رسالۀ نبوت و امامت؛ رسالۀ ولایت؛ رسالۀ مشتق؛ رسالۀ تحلیل؛ رسالۀ ترکیب؛ علی الفلسفه الالهیه و غیر این ها.
از این نوشته ها تنها اصول فلسفه و موارد مربوط به شیعه به فارسی نوشته شده و باقی عربی می باشد.
 تهران دانشکدۀ ادبیات – کتاب خانه
حضور محترم جناب آقای دکتر نصر، استاد محترم دانشگاه مشرف آید.
قم؛ کوچه ارک
محمد حسین طباطبائی *
* این زندگی نامه کوتاه خود نوشت، به درخواست آقای دکتر نصر نوشته شده تا در مقدمه ترجمه انگلیسی کتاب های ایشان  برای معرفی استاد علامه آورده شود.
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 115-116

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer