عنوان : نامه ها

توضیحات :

صلح نامه *
بسم الله خیر الاسماء
در تاریخ بیست و یکم شهر شعبان سنۀ 1381 هجری مطابق با هشتم بهمن ماه سال 1340 شمسی، این جانب با حضرت آیه الله آقای حاج میرزا محمدحسین طباطبائی – دامت برکاته – محاسبات چندین سالۀ خود را تصفیه نموده، به طوری که هر قبض و سندی که تا این تاریخ بوده باطل و از درجۀ اعتبار ساقط و بلا اثر است، خواه رسمی یا غیر رسمی باشد. و پس از این تاریخ در هیچ جا و هیچ مقام تعهد و التزام و شرکتی با همدیگر ندارند، مگر در سه فقره از قروضات که با شراکت بایست تأدیه شود.
یکی: موضوع هفت سهم و نیم مشایخ از نوزده سهم شش دانگ، پلاک شمارۀ 179 در شادباد مشایخ و یکی موضوع هفتاد و چند نمره که در تصرف حاج حسین عسل فروش بوده، و یکی دیگر: موضوع نمراتی که به عنوان بیع قطعی در گرو حاج علی شهسواری، است از باب وجه زعفرانیه که مشترکاً خریداری شده است که ان شاء الله تعالی قروضات فوق الذکر بالاشتراک از وجه فروش زعفرانیه تأدیه گردیده، هر یک از طرفین، ملک سابقۀ خود متصرف خواهد شد و مابقی اگر باشد، طبق شرکت نامه بالسویه تقسیم خواهد شد.
توضیح داده می شود که مخارج زمین زعفرانیه از اول تاریخ اشتراک جزئی یا کلی یا به هر قسم، داخل در وجه قرض اشتراکی است که بایست بالسویه و بالشراکه تأدیه و کارسازی شود، تا موقع تصفیۀ حساب زمین زعفرانیه، این قرارداد و ترک دعوی در دو نسخه تنظیم شده و هر دو حکم واحد را دارد.
ایضاً توضیح داده می شود که مقصود از کلمۀ شرکت در فوق، شرکت در قرض است نه شرکت در املاک که من جمله قنات حسن آباد تازه احداثی است فی تاریخ.
سید حسن الهی طباطبائی                                                                                           سید محمدحسین طباطبائی
و ایضاً توضیح می دهد که این تصفیۀ حساب شامل 7500 تومان سهم ایشان از فروش اراضی مارالان و هم چنین وحه سهمی معظم له از فروش باغ پایین شادباد و هم چنین قنات مربوط به آن نمی باشد و این جانب متعهد می شوم که حساب این فقره را تصفیه نموده و اگر چیزی باقی شد، ارسال نمایم.
سید حسن الهی طباطبائی                                                                                          سید محمدحسین طباطبائی
* این صلح نامه نیز برای تصفیه حساب های مربوط به املاک موروثی و مشترک این دو برگوار در اطراف تبریز است.
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز: اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 152-153

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer