عنوان : تکمیل صلح نامه

توضیحات :

تکمیل صلح نامه
هو
اجارۀ شرعیه دادم که این جانب محمدحسین طباطبائی به اخوی معظم، آقای آقا سید حسن طباطبائی الهی تمامی از عواید سهمی این جانب از قریۀ شادباد مشایخ که عبارت از بهرۀ رعیتی و سایر عواید مربوط به آن و عواید سهمی این جانب از باغ و چشمۀ زاویه بوده باشد. سه سال تمام شمسی که عبارت بوده باشد از سال های هزارو سیصد و سی و هشت و سی و نه و چهل هجری، سالیانه در مقابل مبلغ چهل هزار رالی که نصف مجموع آن را تا پانزدهم فروردین ماه همان سال و نصف دیگر را تا پانزدهم مرداد ماه سال مصالحه بدون هیچ گونه عذری بپردازد.
و ضمناً قرار بر این باشد که مخارج مربوط به تکثیر محصول و نحو آن از قبل بیل کاری باغ و کوت دادن زمینی به عهدۀ آقای اخوی و مخارج لازمۀ دیگر از قبیل ساختن باغ و یا کشیدن دیوار به نظایر آن به عهده این جانب بوده باشد.
هشتم اسفند ماه 1327
محمدحسین طباطبائی
هو
به موجب قراردادی که این جانب محمدحسین طباطبائی با اخوی معظم آقای آقا سید حسن طباطبائی الهی بستم، زمین شمارۀ 395 فرعی از شمارۀ 179 قریۀ شادباد مشایخ، سنگ اصلی 14 (مشهور به اراضی مارالان) که معظم له به مبلغ یک میلیون و دویست هزار راله ابتیاع نموده بوده و به میان گذاشته و بالمناصفه شرکت نمودیم و در نتیجۀ این شرکت، قیمت العمل ابتیاع و تمامی مخارج دیگر، اعم از مخارج دفتر خانه و ثبت اسناد و یا مخارج خود زمین، از قبیل تهیۀ چاه و آب و غیره کائناً ماکان حسب السهم به عهدۀ این جانب متعلق می باشد. و هم چنین هر گونه استفاده یا نفع و ضرری به واسطۀ فروش یا هر گونه تصرف دیگر پیش آید، بالمناصفه شریک خواهیم بود. و نیز اخوی معظم تعهد کردند که از تاریخ تحریر الی انقضای شش ماه، سند قطعی نصف ارض مزبوره را تنظیم نموده و به این جانب بدهند.
هشتم اسفند 1337
محمدحسین طباطبائی
هو
غرض از تحریر این ورقه این که اختلافات مالی راجع به سهم قریۀ شادباد مشایخ و متعلقات آن و خرده حساب های دیگر که میان این جانب محمدحسین طباطبائی و میان ورثۀ مرحوم مبرور و میرزا حسن آقا الهی اخوی (حاجیه صفیه خانم قاضی طباطبائی و حاج سید محمد الهی و بتول خانم الهی و وجیهه خانم الهی ) بود، به کلی تصفیه گردید و از این به بعد هیچ کدام از طرفین علی طرف دیگر دعوی مالی نداریم .
به تاریخ دهم فروردین ماه 1357
مطابق با بیستم ربیع الثانی سنۀ 1498 هجری.
محمدحسین طباطبائی
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز: اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 154-155
 

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer