ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ : ب‍ی‍ان‌ ض‍رورت‌ ع‍ق‍ل‌ و وح‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ره‍ائ‍ی‌ از دام‍ه‍ای‌ ی‍ک‍س‍ون‍گ‍ری‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ : ارائ‍ه‌ ن‍ظرات‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا وع‍لام‍ه‌ در م‍ورد ع‍ق‍ل‌ و وح‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آراآ آن‍ه‍ا ب‍اه‍م‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ک‍ل‍ی‌ : از ن‍ظراب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ع‍ق‍ل‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ ات‍ص‍ال‌ ب‍ه‌ ع‍ق‍ل‌ ف‍ع‍ال‌ وم‍رات‍ب‌ ب‍الات‍ر ک‍م‍ال‌ ک‍ه‌ ع‍ق‍ل‌ ق‍دس‍ی‌ ن‍ام‍ی‍ده‌ م‍ی‌ش‍ود ب‍ا وح‍ی‌ ک‍ه‌ ج‍ل‍وه‌ای‌ از م‍رات‍ب‌ اع‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ راب‍طه‌ ع‍ی‍ن‍ی‍ت‌ دارد ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ازن‍ظر ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ در آی‍ات‌ و روای‍ات‌، ح‍ج‍ی‍ت‌ ع‍ق‍ل‌ (ک‍ه‌ ه‍م‍ان‌ ف‍طرت‌ اص‍ل‍ی‌ اس‍ت‌) و وح‍ی‌ م‍ورد ت‍ای‍ی‍د و ت‍ص‍دی‍ق‌ ق‍رارم‍ی‌گ‍ی‍رد و ب‍ی‍ن‌ روش‌ ان‍ب‍ی‍اآ در دع‍وت‌ ب‍ه‌ ح‍ق‌ و آن‍چ‍ه‌ ان‍س‍ان‌ از طری‍ق‌ اس‍ت‍دلال‌ درس‍ت‌ و م‍ن‍طق‍ی‌ ب‍ه‌ آن‌ م‍ی‌رس‍د ت‍ع‍ارض‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌.
نوشته
وحی پایه و اساس نبوت و از امور ضروری ادیان آسمانی است و آن ارتباط مرموز و ویژه ای است بین خدا و انسانهای ممتاز و برگزیده ای که پیامبر نامیده می شوند. در این ارتباط ویژه، پروردگار بزرگ به طور مستقیم، یا با واسطه حجاب و یا به وسیله فرشته وحی با پیامبر سخن می گوید و علوم و معارف و احکام و قوانین را در قلب نورانی او القا می کند و به او ماموریت می دهد تا آنها را به ابلاغ کند؛ پیامبر نیز در این ارتباط ملکوتی و فوق العاده، بوسیله قلب نورانی اش، حقایقی را از جهان غیب می گیرد بدون این که از حواس خود مدد جوید یا نیاز به فکر و ترتیب قیاس داشته باشد و در همین حال منشاء این داده های غیبی یعنی خدای سبحان را می شناسد و به ماموریت سنگین خود که پیام رسانی است آگاهی کامل دارد و از اطمینان و آرامش درونی برخوردار است. وحی پددیده ای است برتر از افق فکر بشر که شناخت ماهیت آن برای ما امکان ندارد، یک پدیده طبیعی نیست تا با ابزارهای علمی قابل شناخت باشد؛ حقیقت وحی را نمی توان تصور و تعریف کرد زیرا برای ما قابل فهم و ادراک نیست ولی پیامبر در بطن ذات خود حقیقت وحی را ادراک می کند. حال ادراک و مشاهده حضوری پیامبر در قالب الفاظ نمی گنجد و قابل انتقال به دیگران نیست اما محتوای غنی وحی و پیام خداوند سبحان قابل انتقال به دیگران است؛ پیامبر از حال وحی خبر می دهد نه این که این پدیده غبر طبیعی را بر مردم عرضه بدارد همراهان پیامبر علائم وحی را در آن جناب مشاهده می کنند نه این که به حقیقت وحی پی ببرند. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده است ماهیت وحی و کیفیت دریافت آن از دیدگاه ابن سینا و علامه طباطبایی است، تلاش ما بر این است که بعد از وحی و نبوت و طرح پیش فرضهایی در خصوص وحی، خصلت های ویژه نبی را مورد بررسی قرار داده و سپس با توجه به القاء وحی از جانب خدای سبحان به نبی در حد توان به تبیین ماهوی و معرفت شناختی وحی بپردازیم؛ البته ما توان شناخت و تبیین حقیقت وحی را نداریم و نمی توانیم برای این پدیده برتر از افق ماده و مادیات تعریف جامع و مانعی ارائه دهیم و منظور ما از آنچه مطرح می شود بیان و توصیح مطالبی است که بتواند به فهم ما درباره وحی کمک کند و این ارتباط مرموز و فوق العاده را به ذهن نزدیک سازد.
نوشته
Footer