آنچــه »پاســخ های کربــن بــه هایدگــر، از منظــر فلســفه شــیعی « نامیــده شــده اســت ، پاســخ هایی اســت کــه کربــن بــرای گــذر از فلســفه هایدگــر عرضــه داشــته اســت . در ایــن کتــاب نویســنده میکوشــد از منظــر آرای فلسـفی هانـری کربـن ، کـه بـه فلسـفه اسـلامی تعلـق خاطـر دارد، بـه بررسـی آرای مارتیـن هایدگـر بپـردازد و بـه تعبیــر نگارنــده ، هانــری کربــن میکوشــد پاســخی بــرای بن بسـت های مارتیــن هایدگــر پیــدا کنــد. همچنیــن ، در ایــن اثــر شــرح ماجــرای ســفر کربــن بــه ایــران و دیــدار بــا اســاتید ایرانــی و آشــنایی بــا علامــه طباطبایــی مـرور می شـود و بـه بررسـی نقـد شرق شناسـی و الهیـات تنزیهـی پرداختـه می شـود. در آخـر هـم دیدگاه هـای متنوعـی دربـاره تشـیع کربـن بررسـی می شـود. آشـنایی و آگاهـی کربـن از فیلسـوف سرشـناس آلمانـی از دیگـر بخش هــای ایــن کتــاب اســت .
نوشته
 «  1  2  » 
Footer