نوشته
ازدواج، پیمان مقدس، مبتنی بر پایبندی به رعایت حقوق و احترام متقابل است. این پایان نامه با موضوع «نقش آموزه‌های قرآنی در پایداری ازدواج با تأکید بر آرای علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی»، با هدف تبیین نقش آموزه‌های قرآنی در استحکام خانواده، در سه فصل تدوین یافته است. و به بررسی آرای تفسیری علامه طباطبایی و آلله جوادی آملی در ذیل آیات موجود پرداخته شده است. در این نوشتار، پس از بیان کلیات تحقیق، به تبیین مواردی چون؛ جایگاه، اهمیت و ضرورت ازدواج در قرآن پرداخته است و همچنین اهداف ازدواج و معیارهای همسر نظیر، ایمان و حسن خلق مورد بررسی قرار گرفته است. نشان دادن تاثیر آموزه های قرآنی بر استحکام بنیان خانواده و تصحیح روابط و رعایت حقوق و تکالیف متقابل زوجین، از دیگر مواردی است که در طی فصول مورد اهتمام واقع شده است. از سوی دیگر به آسیب شناسی استحکام خانواده، از دو بعد اجتماعی و اخلاقی، نظیر، طلاق، اعتیاد، بد خلقی، بدگمانی، بد زبانی، تکبر، بخل، مورداهتمام قرار گرفته است. در انتها می توان گفت، آموزه های قرآنی نقش بنیادی در پایداری ازدواج دارند.
نوشته
Footer