نام :
نام خانوادگی : بیات
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مشخص نشده
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : بیات
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
انس با قرآن در جان علامه طباطبایی خانه داشت 10. J بریده متون نویسنده
Footer