نام : حسین
نام خانوادگی : کلباسی اشتری
تاریخ تولد : 1341
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
Footer